تعریف دقیق از محصولات و خدمات ارائه شده

تعیین شرایط پرداخت (در صورت نیاز)

هرگونه تضمین یا ضمانت ارائه شده

جدول زمانی برای تحویل و هر گونه گردش کار

تعیین شرایط فسخ معامله و منصرف شدن هر یک از طرفین یا شرایط مرجوع کالا یا خدمات

مدت توافق‌نامه و شرایطی که برای خروج از توافق بر قرار خواهد بود

تعیین قانون ناظر بر قرارداد و شرایط اجرایی آن